Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.afrykanistyka.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Walidacja html/css
  • Strona zawiera błędy walidacji HTML.
 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • brak
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
  • W serwisie występują problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu – brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
 • Elementy klikalne
  • Elementy menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • LandMarki
  • Serwis nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • Brak nagłówka w aktualnościach przed linkami porcjującymi.
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji elementów menu powodujące problemy programów odczytujących.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Żadne menu nie jest zidentyfikowane. Żaden aktywny obszar nie jest opisany etykietą lub znacznikiem ARIA
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
 • Responsywność (RWD)
  • W trybie mobilnym część informacji może być niewidoczna.
  • Serwis nie umożliwia dynamicznego dopasowywania zawartości do wielkości ekranu.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa położenie fokusa klawiatury.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.
 • Inne zauważone problemy dostępności dla osób słabowidzących / z niep. ruchową.
  • Nadmiernie długa paginacja listy artykułów. Znaczenie linków paginacji nie jest określone dla programów odczytu ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.afrykanistyka.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Beata Wójtowicz. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: b.wojtowicz@uw.edu.pl, telefon 22 552 05 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek Porektorski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Jan Rogala

Telefon: 600461076

Email: j.rogala@uw.edu.pl

Wejście do budynku

Budynek jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Korytarze i przejścia

Bardzo wąskie korytarze brak możliwości przejazdu wózka, czy swobodnego przejścia osoby o ograniczonej mobilności (np. poruszającej się o kulach). Schody są strome i wąskie. Budynek nie jest wyposażony w windy.

Procedury

Pomoc portiera przy wejściu do budynku. Brak możliwości wnoszenia osób na wózkach.

Dodatkowa pomoc

Można poprosić o pomoc portiera.

Łazienki, toalety, szatnie

W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe dostosowania

Brak

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd autobusem do przystanku Uniwersytet na Karkowskim Przedmieściu. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty parkingowej udziela Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Brak możliwości wprowadzania psa asystującego.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.